Na temat


Jak poradzić sobie z zagrożeniami?

Możemy zapobiegać zagrożeniom związanym z postępującą cyfryzacją miejsca pracy oraz zarządzać nimi. Możemy to zrobić w następujący sposób:

  • przyjąć podejście ukierunkowane na człowieka i oparte na ludzkiej kontroli;
  • zagwarantować równy dostęp do informacji pracodawcom, kadrze kierowniczej, pracownikom i ich przedstawicielom;
  • przeprowadzać konsultacje z pracownikami i ich przedstawicielami i zachęcać ich do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju, wdrażania i stosowania technologii i systemów cyfrowych;
  • utrzymać przejrzystość w zakresie sposobu działania narzędzi cyfrowych oraz ich głównych zalet i wad;
  • upowszechniać holistyczne podejście do oceny technologii cyfrowych i ich wpływu na pracowników i całe społeczeństwo.

Kluczem do transformacji cyfrowej jest podejście inkluzywne oparte na ludzkiej kontroli. Sztuczna inteligencja i technologie cyfrowe powinny wspierać (ale nie zastępować) kontrolę i decyzje człowieka lub konsultacje z pracownikami i uczestnictwo pracowników. Projektowanie, rozwój i użytkowanie systemów cyfrowych opartych na kontroli człowieka pozwala na wykorzystanie ich we wspieraniu pracowników, jednocześnie pozostawiając kontrolę czynnikowi ludzkiemu. To gwarancja tego, że takie cechy, jak współczucie, empatia i troska o pracowników, nie zostaną zastąpione decyzjami podejmowanymi przez komputer.

Na etapie projektowania należy również uwzględnić kwestie zdrowia i bezpieczeństwa, od samego początku angażując programistów. Równie ważne jest zwiększenie umiejętności cyfrowych pracowników i pracodawców poprzez wspieranie rozwoju kwalifikacji i umiejętności w zakresie zastosowań cyfrowych. Pozwoli im to lepiej zrozumieć systemy cyfrowe, a także związane z nimi zagrożenia i możliwości.