Na temat


Kto powinien zajmować się promowaniem zrównoważonego życia zawodowego?

Kluczowe znaczenie ma zaangażowanie wszystkich podmiotów — pracodawców, kadry kierowniczej i pracowników — we współpracę na rzecz tworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich.

Kadra kierownicza powinna umożliwiać pracownikom wskazywanie problemów i zachęcać ich do udziału w znajdowaniu rozwiązań. Dobry kierownik inspiruje i motywuje pracowników, zna ich mocne i słabe strony oraz zachęca ich do pracy na rzecz realizacji wspólnych celów. Zasadnicze znaczenie ma pomocne środowisko pracy, w którym panuje wysokie morale, a pomiędzy starszymi i młodszymi pracownikami istnieje współpraca i komunikacja.

Poprzez przekazywanie pracodawcom i kierownikom swojej wiedzy o miejscu pracy pracownicy mogą pomóc w rozpoznawaniu problemów oraz w znajdowaniu i wdrażaniu rozwiązań. Uwzględnianie opinii pracowników, a tym samym tworzenie klimatu zaufania i szacunku, ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania zagrożeniami.

Szczególnie istotna w odniesieniu do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi ze starzeniem się i różnorodnością pracowników jest współpraca między kierownictwem działu zasobów ludzkich a osobami odpowiedzialnymi za BHP. Polityki zarządzania zasobami ludzkimi, na przykład w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, czasu pracy, uczenia się przez całe życie i rozwoju zawodowego, mają duży wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie. Dlatego ważne jest, aby polityka w zakresie zasobów ludzkich wspierała zarządzanie BHP w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych, biorąc pod uwagę cechy, potrzeby i motywacje wszystkich pracowników.