Na temat


Dlaczego zdrowe starzenie się w miejscu pracy ma tak duże znaczenie?

Usuwanie barier utrudniających zrównoważone życie zawodowe umożliwia osiągnięcie znacznych korzyści dla pracowników i pracodawców. Dzięki stosowaniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania BHP poprawie może ulec stan zdrowia całej populacji aktywnej zawodowo, począwszy od osób nowych na rynku pracy po osoby zbliżające się do wieku emerytalnego.

Jedna czwarta pracowników deklaruje, że praca ma wpływ na ich zdrowie i że nie byliby w stanie wykonywać swojej obecnej pracy do wieku 60 lat. Jednak można radzić sobie z zagrożeniami w zakresie BHP, co prowadzi do tworzenia bezpieczniejszego, zdrowszego i bardziej sprawiedliwego środowiska pracy dla wszystkich.

Wreszcie wyzwania związane ze zmianami demograficznymi mogą nastręczać przedsiębiorstwom i organizacjom takich problemów, jak ogólny niedobór siły roboczej, niedobór wykwalifikowanych pracowników bądź problemy związane z wydajnością i poziomem absencji. Natomiast poprzez wypełnianie swoich obowiązków prawnych i promowanie praktyk bezpiecznej i zdrowej pracy we wszystkich grupach wiekowych pracodawcy mogą osiągnąć zmniejszoną rotację pracowników i wzrost wydajności.