Na temat


Dlaczego jest to tak istotne?

Pomimo starań na rzecz zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego należą one do głównych problemów zdrowotnych związanych z pracą w Europie i często współwystępują z innymi schorzeniami. Ma to nieuchronny wpływ na pogorszenie się jakości życia osób i ich zdolności do pracy oraz negatywne skutki dla przedsiębiorstw i gospodarek.

Absencja w pracy spowodowana zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego stanowi wysoki odsetek opuszczonych dni roboczych w UE. Okresy nieobecności pracowników z takimi schorzeniami są w ujęciu średnim dłuższe niż pracowników bez problemów zdrowotnych.

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą należą do najczęstszych przyczyn niepełnosprawności i zwolnień chorobowych oraz są najczęściej rozpoznawaną chorobą zawodową w takich krajach, jak Francja, Włochy, Łotwa i Hiszpania.

Jedna trzecia pracowników z takimi chorobami i innymi problemami zdrowotnymi uważa, że nie będą w stanie pracować na swoim stanowisku do wieku 60 lat.

Dodatkowo wskutek omawianych schorzeń zmniejsza się wydajność pracy, przy wyższych poziomach „prezenteizmu”, tj. przychodzenia do pracy mimo choroby, wśród osób z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi niż wśród osób bez problemów zdrowotnych.

Ma to poważne skutki gospodarcze. Koszty bezpośrednie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą obejmują środki przeznaczone na opiekę zdrowotną (wydatki na diagnozę i leczenie chorób oraz rehabilitację) i leki, a także koszty odszkodowań dla pracowników. Do kosztów pośrednich zalicza się koszty wynikające z przerw w pracy zespołów, spadku wydajności, opóźnień w produkcji oraz zastępowania chorych pracowników (w tym szkolenia nowych pracowników) oraz koszty związane z absencjami/prezenteizmem. Szacuje się, że koszty pośrednie są kilkukrotnie większe niż koszty bezpośrednie przedsiębiorstw.

Istotne jest zatem, aby pracodawcy mieli świadomość problemu i uzyskiwali wsparcie i wskazówki w zakresie przeciwdziałania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego oraz zarządzania tym problemem.