Na temat


Na czym polega problem?

Szacuje się, że w wielu europejskich państwach do 2030 r. pracownicy w wieku 55–64 lat będą stanowili co najmniej 30% wszystkich pracowników. W wielu państwa członkowskich podnosi się wiek emerytalny i znaczną liczbę pracowników czeka dłuższe życie zawodowe. Dlatego należy podejmować starania mające na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków w czasie całego życia zawodowego.

strategii „Europa 2020” zmiany demograficzne uznano za jedno z głównych wyzwań, przed którymi stoi Europa. Aby sprostać temu wyzwaniu, w strategicznych ramach Unii Europejskiej (UE) dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 określono środki służące promowaniu dobrych praktyk i poprawie warunków BHP dla wszystkich pracowników.

Ze starzeniem się pracowników wiążą się różne wyzwania dla wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie BHP:

  • Wydłużenie życia zawodowego może prowadzić do dłuższego okresu narażenia na zagrożenia.
  • Większa liczba pracowników będzie borykać się z chronicznymi problemami zdrowotnymi i konkretnymi potrzebami.
  • Starsi pracownicy mogą być bardziej podatni na pewne zagrożenia związane z bezpieczeństwem i zdrowiem.
  • Uwzględnić należy wysoki poziom problemów zdrowotnych występujących w określonych sektorach i zawodach, wiążących się z dużym obciążaniem fizycznym lub umysłowym, pracą fizyczną lub nietypowymi godzinami pracy.
  • Większego znaczenia nabierają zapobieganie niezdolności do pracy, rehabilitacja i powrót do pracy.
  • Na poziomie społeczeństwa trzeba zająć się problemem dyskryminacji ze względu na wiek.