Σχετικά με το θέμα


Ποιος πρέπει να συμμετάσχει;

Η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων έχει καίρια σημασία για την πρόληψη των ΜΣΠ στους χώρους εργασίας. Η συνεργασία μεταξύ εργοδοτών, διοικητικών στελεχών και εργαζομένων συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινής αντίληψης για το ζήτημα αυτό και οδηγεί σε βελτιωτικές παρεμβάσεις μακράς διάρκειας.

Οι εργοδότες έχουν νομική ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι στους χώρους εργασίας αξιολογούνται και ελέγχονται αποτελεσματικά, ενώ πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι οι πρώτοι που πρέπει να εφαρμόσουν προληπτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ΜΣΠ. Η αποτελεσματική εκτίμηση και πρόληψη των κινδύνων προϋποθέτει τη συνεχή και επαρκή ενημέρωση και κατάρτιση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων.

Οι εργοδότες πρέπει να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να μιλούν ανοιχτά και κατά το δυνατόν εγκαίρως για τις ΜΣΠ. Οι εργαζόμενοι που συζητούν άνετα για την κατάσταση της σωματικής τους υγείας έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσέξουν την υγεία τους και να λάβουν εγκαίρως στήριξη και θεραπεία.

Η εκστρατεία αυτή δεν αφορά μόνο τις ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία ή τον αρνητικό αντίκτυπο των ΜΣΠ για τα άτομα, τις επιχειρήσεις/οργανισμούς και την κοινωνία, αλλά αποσκοπεί και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης που θα αντιμετωπίσουν τις ΜΣΠ.