Σχετικά με το θέμα


Ποιους πρέπει να αφορά;

Είναι σημαντικό να μην δίνετε έμφαση μόνο σε τεχνικά θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά να τοποθετείτε τους ανθρώπους στο επίκεντρο του ψηφιακού χώρου εργασίας. Για τον λόγο αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία να συμμετέχουν όλοι στην πρόληψη των κινδύνων του χώρου εργασίας που συνδέονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η συνεργασία μεταξύ εργοδοτών, διοικητικών στελεχών και εργαζομένων δημιουργεί κοινή αντίληψη όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα, ενώ παράλληλα οδηγεί σε βελτιώσεις διαρκείας.

Ταυτόχρονα, οι εργοδότες έχουν τη νομική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι στον χώρο εργασίας αξιολογούνται και ελέγχονται δεόντως. Η αποτελεσματική εκτίμηση και πρόληψη των κινδύνων προϋποθέτει τη συνεχή και επαρκή ενημέρωση και κατάρτιση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων τους.

Η εκστρατεία δεν απευθύνεται μόνο στους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, αλλά έχει επίσης ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη νομοθεσία, τις στρατηγικές και τις δράσεις.

Ο EU-OSHA κάλεσε επίσης την ερευνητική και τεχνική κοινότητα στον τομέα της ΕΑΥ, τους σχεδιαστές λογισμικού και βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν. Η συμβολή όλων μπορεί να κάνει τη διαφορά, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή μπορεί να φαίνεται μια προσπάθεια!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον αντίκτυπο των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην εργασία και τους χώρους εργασίας; Ενδιαφέρεστε για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτός επηρεάζει την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας; Λάβετε μέρος στην εκστρατεία και κάντε τη διαφορά!