Σχετικά με το θέμα


Τα οφέλη

Οι ΜΣΠ επηρεάζουν την ικανότητα των ατόμων να εργαστούν προκαλώντας έτσι σημαντική οικονομική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις/οργανισμούς και στις εθνικές οικονομίες:

  • Συστηματική απουσία από την εργασία: η απουσία από την εργασία που οφείλεται στις ΜΣΠ ευθύνεται για μεγάλο μέρος των ημερών εργασίας που χάνονται στα κράτη μέλη της ΕΕ. Επίσης, οι εργαζόμενοι με ΜΣΠ έχουν κατά μέσο όρο περισσότερες πιθανότητες να απουσιάσουν από την εργασία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  • Μη αποδοτική παρουσία στην εργασία: το αίσθημα του πόνου στην εργασία που οφείλεται σε ΜΣΠ είναι πιθανό να επηρεάσει την απόδοση και την παραγωγικότητα.
  • Πρόωρη ή αναγκαστική συνταξιοδότηση: οι εργαζόμενοι που πάσχουν από ΜΣΠ θα χρειαστεί ενδεχομένως να σταματήσουν οριστικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα και, σε σύγκριση με τους εργαζόμενους χωρίς ΜΣΠ , τείνουν περισσότερο να πιστεύουν ότι δεν θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους στην ηλικία των 60 ετών.

Δεδομένης της υψηλής συχνότητας εμφάνισης ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία, η επένδυση πόρων για την πρόληψη των ΜΣΠ, είτε σε πρώιμο είτε σε προχωρημένο στάδιο της πάθησης, εξυπηρετεί σίγουρα το συμφέρον της επιχείρησης/οργανισμού. Εφόσον οι ΜΣΠ μπορούν να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν, το κόστος που συνδέεται με τις ΜΣΠ μπορεί να περιοριστεί. Αν κάποιος εκδηλώσει ΜΣΠ, η λήψη απλών μέτρων –όπως π.χ. η επαγγελματική στήριξη και η προσαρμογή του περιβάλλοντος εργασίας– μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα ,μπορεί να μειώσει σημαντικά τις πιθανότητες μακροχρόνιας απουσίας από την εργασία.

Τα εν λόγω μέτρα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης μπορούν να περιορίσουν το φαινόμενο της συστηματικής απουσίας από την εργασία, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να οδηγήσουν σε πραγματική εξοικονόμηση πόρων τόσο για τις επιχειρήσεις/οργανισμούς όσο και για τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας. Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση» περιλαμβάνει εν προκειμένω αποδεικτικά στοιχεία και παραδείγματα, καθώς και συνδέσμους που παραπέμπουν σε υλικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις/οργανισμούς να εντάξουν την αντιμετώπιση των ΜΣΠ στο καθημερινό πρόγραμμα διαχείρισης της ΕΑΥ.