2018-19: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών


Σύνοψη της εκστρατείας

2018-19: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών

Η εκστρατεία 2018-19 είχε σκοπό να ενημερώσει για τις επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας, για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι ουσίες αυτές και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προληφθούν οι βλάβες των εργαζομένων.

Η εκστρατεία υποστήριξε την ιεράρχηση των προληπτικών μέτρων, δίνοντας κυρίως έμφαση στις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες των εργαζομένων. Επιπλέον —στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσήλωσης του EU-OSHA στον χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες— η εκστρατεία εστίασε κυρίως στη διαχείριση της έκθεσης σε ουσίες που προκαλούν καρκίνο εντός των χώρων εργασίας. Παρείχε επίσης εκτεταμένη ενημέρωση για τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και πρακτικές οδηγίες για να διασφαλίσουν οι επιχειρήσεις τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία.

Χιλιάδες επιχειρήσεις εντός και εκτός Ευρώπης συμμετείχαν σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, πολλές από τις οποίες διοργανώθηκαν από τους εταίρους της εκστρατείας: εθνικοί εστιακοί πόλοι και οι 90 επίσημοι εταίροι της εκστρατείας διοργάνωσαν εκατοντάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες λαμβάνοντας στο σύνολό τους επαρκή προβολή από τα 35 συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης που συμμετέχουν στην εκστρατεία. Οι σημαντικότερες από αυτές τις εκδηλώσεις ήταν η «ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία» και τα «βραβεία καλής πρακτικής στους χώρους εργασίας», οι οποίες ενθάρρυναν την ανταλλαγή γνώσεων και υποστήριξαν καινοτόμα παραδείγματα διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών.

Βίντεο εκστρατείας 2018-2019 — Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών

 

Τρόποι διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών - ενημερωτικά γραφήματα

Ενημερωτικά γραφήματα