Σχετικά με το θέμα


Πώς μπορεί η διαχείριση των κινδύνων να διασφαλίσει την υγιή γήρανση στην εργασία;

Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και της κακής υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια τη ζωής είναι καθοριστικής σημασίας, καθότι η υγεία στα μετέπειτα στάδια της ζωής επηρεάζεται από τις συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν κατά τα προηγούμενα στάδια της ζωής. Οι νεαροί εργαζόμενοι του σήμερα είναι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι του αύριο.

Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), η οποία να λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια και την υγεία. Οι πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων, ιδίως των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Η αποκατάσταση και οι πολιτικές για την υποστήριξη της επιστροφής στην εργασία μετά από άδεια ασθενείας αποκτούν επίσης ολοένα και μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού.

Ένα παράδειγμα της ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση της ΕΑΥ είναι η έννοια της «ικανότητας προς εργασία». Η ικανότητα προς εργασία συνίσταται στην ισορροπία μεταξύ των εργασιακών απαιτήσεων και των ατομικών δυνατοτήτων. Η προαγωγή της ικανότητας προς εργασία απαιτεί καλή ηγεσία και συμμετοχή των εργαζομένων.

Οι εργοδότες υποχρεούνται διά του νόμου να διενεργούν αξιολογήσεις κινδύνων οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται με την ηλικία. Εντούτοις, οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα και οι διαφορές μεταξύ των ατόμων τόσο όσον αφορά τη λειτουργική ικανότητά τους όσο και την κατάσταση της υγείας τους αυξάνονται αναλογικά με την ηλικία. Ως εκ τούτου, κατά την αξιολόγηση των κινδύνων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των εργαζομένων.

Οι μεταβολές των λειτουργικών ικανοτήτων ενός ατόμου μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της προσαρμογής της εργασίας, παραδείγματος χάριν με τη χρήση εξοπλισμού για τη μείωση του σωματικού φόρτου εργασίας ή με την παροχή εκπαίδευσης στις κατάλληλες τεχνικές ανύψωσης. Υπενθυμίζεται ότι ο καλός σχεδιασμός και η οργάνωση του χώρου εργασίας ωφελούν όλες τις ηλιακές ομάδες.