Νομοθεσία και κανονισμοί


Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εργασιακού περιβάλλοντος εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας-πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων από τους επαγγελματικούς κινδύνους και η θεμελίωση της αρχής ευθύνης του εργοδότη με στόχο τη διασφάλιση ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας.

Ορισμένοι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται επίσης με ειδικές οδηγίες:

αφορά τη συντήρηση εξοπλισμού και συσκευών

αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας

θεσπίζει πλαίσιο για την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων

Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η ΕΕ πρότεινε και εισήγαγε διάφορες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες:

Διακήρυξη σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη

Ανακοίνωση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη

Ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική

Λευκή Βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη - Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα

Πρόταση κανονισμού σχετικά με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη

Ανακοίνωση για την προαγωγή μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για την τεχνητή νοημοσύνη

Μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες

Ανακοίνωση με τίτλο Καλύτερες συνθήκες εργασίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη: πλήρης αξιοποίηση των οφελών της ψηφιακής εποχής για το μέλλον της εργασίας και πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας