Σχετικά με το θέμα


Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας;

Ο αριθμός των εργαζομένων που εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι απαράδεκτα υψηλός.

Οι επικίνδυνες ουσίες προκαλούν ένα σημαντικό ποσοστό επαγγελματικών ασθενειών, που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής και την ικανότητα εργασίας των εργαζομένων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι θανατηφόρες. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά ατυχήματα που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες, συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Παρά το γεγονός αυτό, υπάρχει γενική έλλειψη ενημέρωσης όσον αφορά τη φύση και τις ποσότητες επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας, καθώς και τους κινδύνους που ενέχουν ενώ τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ελάχιστη ή μηδενική πρόοδος στη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας, το ποσοστό των εργαζομένων που αναφέρουν ότι εκτίθενται σε χημικά για τουλάχιστον το ένα τέταρτο του χρόνου εργασίας τους δεν έχει μεταβληθεί από το 2000, παραμένοντας γύρω στο 17 %.

Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας πρέπει να εξαλειφθεί ή τουλάχιστον να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων και η οικονομική επιτυχία των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.