2016-17: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες


Εταίροι

Δείτε ποιοι ήταν οι επίσημοι εταίροι της εκστρατείας και τα συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης που συμμετείχαν στην εκστρατεία.

Επίσημοι εταίροι της εκστρατείας

Εταιρείες και ενώσεις από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα συστρατεύθηκαν μαζί μας για την υλοποίηση των εκστρατειών «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας». Οι εταίροι της εκστρατείας συμβάλλουν στην ανάδειξη της σημασίας της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, μέσα από διάφορες δραστηριότητες όπως, μεταξύ άλλων, διασκέψεις, σεμινάρια και μαθήματα κατάρτισης. Η συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς τα μηνύματά μας θα μπορούν πλέον να εισακουστούν από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού που έχουν οι εν λόγω μεγάλοι οργανισμοί.
Βλέπε πλήρη κατάλογο

Συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης

Τα μέσα ενημέρωσης συνεργάζονται με τον EU-OSHA για να διαδώσουν τα θέματα της εκστρατείας, αξιοποιώντας τους διαύλους που διαθέτουν για την προβολή και την προώθηση της εκστρατείας. Τα συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης αποτελούν μια επίλεκτη ομάδα δημοσιογράφων και εκδοτών ευρωπαϊκού, εθνικού και περιφερειακού επιπέδου, η οποία επιθυμεί να υποστηρίξει την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.
Βλέπε πλήρη κατάλογο

Εθνικοί εστιακοί πόλοι

Οι εθνικοί εστιακοί πόλοι, οι οποίοι έχουν παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, συντονίζουν και διαδίδουν πληροφορίες από τον Οργανισμό στις χώρες τους, απευθύνοντας επίσης παρατηρήσεις και συστάσεις. Συνήθως, ο κύριος οργανισμός για την ΕΑΥ σε κάθε χώρα είναι και ο επίσημος αντιπρόσωπος του Οργανισμού σε εθνικό επίπεδο. Οι οργανισμοί αυτοί συμβάλλουν στην ανάπτυξη των υπηρεσιών ενημέρωσης του Οργανισμού και των δραστηριοτήτων της εκστρατείας. Εθνικά εστιακά σημεία έχουν συσταθεί τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και στις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες.
Στοιχεία επικοινωνίας

Δίκτυο EEN

Το δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ), το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί βασικό μέσο της στρατηγικής της ΕΕ για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Έχοντας στο δυναμικό του σχεδόν 600 οργανώσεις υποστήριξης επιχειρήσεων από 50 χώρες, το ΕΕΝ βοηθά τις μικρές εταιρείες να αξιοποιήσουν μοναδικές επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» αποτελεί σημαντικό πεδίο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και του δικτύου EEN και οι πρέσβεις ΕΑΥ συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας.
Στοιχεία επικοινωνίας