Σχετικά με το θέμα


Γιατί η υγιής γήρανση στην εργασία είναι τόσο σημαντική;

Εργαζόμενοι και εργοδότες μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη καταργώντας τα εμπόδια προς μια βιώσιμη επαγγελματική ζωή. Η εφαρμογήκαλών πρακτικών διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας όλου του ενεργού πληθυσμού, από τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας έως τα άτομα που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση.

Ένα τέταρτο των εργαζομένων αναφέρουν ότι η εργασία τους επηρεάζει την υγεία τους και ότι δεν θα ήταν σε θέση να συνεχίσουν να απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας στην ηλικία των 60 ετών. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ΕΑΥ μπορούν να αντιμετωπιστούν, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ασφαλές, υγιές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον για όλους.

Τέλος, οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη δημογραφική αλλαγή μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, από την έλλειψη εργατικού δυναμικού έως την έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων, καθώς και ανησυχίες σχετικά με την παραγωγικότητα και την υψηλή συχνότητα απουσίας από την εργασία. Ωστόσο, εκπληρώνοντας τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και προωθώντας πρακτικές υγιούς εργασίας για όλες τις ηλικίες, εκτιμάται ότι οι εργοδότες θα παρατηρήσουν μειωμένη εναλλαγή του προσωπικού και αυξημένη παραγωγικότητα.