Σχετικά με το θέμα


Ποιος πρέπει να συμμετέχει στην προαγωγή της βιώσιμης επαγγελματικής ζωής;

Όλοι — εργοδότες, διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενοι — πρέπει να συμμετέχουν προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για επικίνδυνες ουσίες, καθώς η αμέλεια στην αντιμετώπιση των κινδύνων θα επιφέρει σοβαρές άμεσες συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων και την επιβίωση των επιχειρήσεων.

  • Οι εργοδότες υποχρεούνται εκ του νόμου να διεξάγουν αξιολογήσεις κινδύνων προκειμένου να προσδιορίζουν όλους τους δυνητικούς κινδύνους που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση των κινδύνων πραγματοποιείται βάσει μιας ιεραρχίας μέτρων πρόληψης.
  • Τα διευθυντικά στελέχηθα πρέπει να παρέχουν κίνητρα στους εργαζομένους προκειμένου να συμμετέχουν. Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν διαρκή κατάρτιση και μέσα εύκολα στη χρήση τους.
  • Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους, να είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, να μπορούν να διατυπώνουν ελεύθερα τις ανησυχίες τους και να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων.

Η καθιέρωση νοοτροπίας πρόληψης είναι καθοριστική. Με μια ισχυρή ηγεσία και ανάληψη δέσμευσης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, οι εργοδότες και τα διευθυντικά στελέχη μπορούν να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο να ενθαρρύνονται όλοι να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και να συνεργάζονται για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων.