2018-19: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών


Πηγές της εκστρατείας

Δημιουργήθηκαν πολλά πρακτικά εργαλεία και πληροφοριακό υλικό που αναδεικνύουν το ζήτημα και βοηθούν τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν εύκολα τους κινδύνους και να τους αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το υλικό διανεμήθηκε σε όλη την Ευρώπη και μεγάλο μέρος του υλικού αυτού, μεταξύ άλλων και ο οδηγός της εκστρατείας, διατίθεται σε 25 γλώσσες. Μεταξύ των σημαντικότερων προϊόντων συγκαταλέγεται το διαδραστικό ηλεκτρονικό εργαλείο για τις επικίνδυνες ουσίες, το οποίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες και προσωποποιημένες πρακτικές συμβουλές για την επισήμανση, τις νομικές απαιτήσεις και τα μέτρα πρόληψης, καθώς και βάση δεδομένων από 1 000 περίπου εργαλεία για τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών.