Σχετικά με το θέμα


Το επιχειρηματικό όφελος από τη βιώσιμη επαγγελματική ζωή

Οι καλές πρακτικές διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) σε συνδυασμό με την προστασία των εργαζομένων και την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων, μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη:

  • υγιές, παραγωγικό και ενθουσιώδες εργατικό δυναμικό, το οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και καινοτόμοι
  • πολύτιμες δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία που διατηρούνται εντός του οργανισμού μέσω της μεταβίβασης των γνώσεων και της μεγαλύτερης συγκέντρωσης ταλέντων και δεξιοτήτων
  • χαμηλότερα ποσοστά αδειών λόγω ασθενείας και απουσίας λόγω ασθένειας, τα οποία συνεπάγονται χαμηλότερο κόστος για τους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις και καλύτερη παραγωγικότητα
  • χαμηλότερα ποσοστά εναλλαγής του προσωπικού
  • εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει στους εργαζόμενους όλων των ηλικιών να αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους
  • μεγαλύτερη ευεξία στην εργασία.

Η διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού μπορεί να βελτιώσει όχι μόνο την υγεία και την καθημερινότητα του κάθε εργαζόμενου, αλλά να ενισχύσει επίσης την παραγωγικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα του οργανισμού