Σχετικά με το θέμα


Η έμπνευση για την εκστρατεία

Την περίοδο 2013-2015 ο EU-OSHA διεξήγαγε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία». Στο πρόγραμμα διερευνήθηκαν οι υφιστάμενες πολιτικές και στρατηγικές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη συμβολή στην ανάπτυξη μελλοντικών πολιτικών για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Οι εκθέσεις που προέκυψαν από το πρόγραμμα καλύπτουν τα εξής ζητήματα:

  • Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και γήρανση
  • Αποκατάσταση
  • Ανάλυση των πολιτικών, των προγραμμάτων και των στρατηγικών που εστιάζουν στη γήρανση του εργατικού δυναμικού
  • Τελική έκθεση έργου

Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες εδώ.