Σχετικά με το θέμα


Πώς μπορεί να υλοποιηθεί η διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών;

Πρέπει να καλλιεργηθεί φιλοσοφία πρόληψης ώστε να προλαμβάνονται με επιτυχία τα προβλήματα υγείας, οι τραυματισμοί και οι θάνατοι που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, Όλοι όσοι εμπλέκονται πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους και να δεσμεύονται για τη διαχείριση και την πρόληψή τους.

  • Ευαισθητοποίηση του κοινού: καθοριστικό στοιχείο. Όλοι όσοι βρίσκονται σε έναν χώρο εργασίας πρέπει να γνωρίζουν τις επικίνδυνες ουσίες, τους κινδύνους που ενέχουν και πώς μπορούν να μειώσουν ή να εξαλείψουν τους κινδύνους.
  • Αξιολόγηση του κινδύνου: το πρώτο βήμα για την πρόληψη. Θα πρέπει να συμμετέχουν εργοδότες, διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενοι. Οι κίνδυνοι που ενέχουν οι επικίνδυνες ουσίες είναι συχνά περίπλοκοι και πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες κατά τον προσδιορισμό των εν λόγω κινδύνων. Οι αξιολογήσεις κινδύνου πρέπει επίσης να επικαιροποιούνται, δεδομένου ότι καθώς αλλάζουν τα περιβάλλοντα εργασίας, αλλάζει και η πιθανότητα έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες.
  • Νομοθεσίακαθορίζει τις νομικές υποχρεώσεις των εργοδοτών για την προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες. Οι εργοδότες θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη σχετική νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει ιεράρχηση μέτρων πρόληψης.
  • Πρακτικά εργαλεία και καθοδήγησηβοηθούν τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις επικίνδυνες ουσίες σε πρακτικό επίπεδο. Πολλά εργαλεία και παραδείγματα καλής πρακτικής είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας».