Σχετικά με το θέμα


Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τους κινδύνους;

Μπορούμε να προλάβουμε και να διαχειριστούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τον αυξανόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό του χώρου εργασίας. Ας δούμε πώς:

  • Υιοθετούμε μια προσέγγιση στην οποία ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο και είναι αυτός που ελέγχει τα συστήματα.
  • Διασφαλίζουμε την ισότιμη πρόσβαση των εργοδοτών, των διευθυντικών στελεχών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους στην ενημέρωση.
  • Διαβουλευόμαστε με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους και τους καλούμε να συμμετέχουν στις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων.
  • Διατηρούμε τη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών εργαλείων, καθώς και σχετικά με τα κύρια οφέλη και μειονεκτήματά τους.
  • Προωθούμε σφαιρική προσέγγιση για την αξιολόγηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των επιπτώσεών που επιφέρουν στους εργαζομένους και την κοινωνία στο σύνολό της.

Μια χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση στην οποία ο άνθρωπος είναι αυτός που ελέγχει τα συστήματα έχει καίρια σημασία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει να υποστηρίζουν (αλλά να μην αντικαθιστούν) τον ανθρώπινο έλεγχο και τις αποφάσεις ή τη διαβούλευση με τους εργαζομένους και τη συμμετοχή τους. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η χρήση ψηφιακών συστημάτων που ελέγχονται από τον άνθρωπο επιτρέπουν στα συστήματα να υποστηρίζουν τους εργαζομένους, αφήνοντας όμως τον τελευταίο λόγο στους ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι χαρακτηριστικά όπως η συμπόνια, η ενσυναίσθηση και η μέριμνα για τους εργαζομένους δεν θα αντικατασταθούν από διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω υπολογιστή.

Τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας πρέπει επίσης να εξετάζονται κατά το στάδιο του σχεδιασμού με τη συμμετοχή των προγραμματιστών και των σχεδιαστών από την αρχή της διαδικασίας. Εξίσου σημαντικό είναι να ενισχύσουμε τον ψηφιακό γραμματισμό των εργαζομένων και των εργοδοτών, προωθώντας την πιστοποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για ψηφιακές εφαρμογές. Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη για τα ψηφιακά συστήματα, καθώς και για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.