Δημοσιεύσεις


Στον ιστότοπο του EU-OSHA παρουσιάζονται πολλές πληροφορίες για το πρόβλημα που θίγει η τρέχουσα εκστρατεία, οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα καθώς και τα μέσα αντιμετώπισής του.

Οι εκδόσεις περιλαμβάνουν από ενημερωτικά δελτία της εκστρατείας για σχετικά θέματα έως συνοπτικές παρουσιάσεις σεμιναρίων και εργαστηρίων και ολοκληρωμένες ερευνητικές εκθέσεις (π.χ. για την έκταση του προβλήματος, το κόστος που αυτό προκαλεί και τις σύγχρονες πολιτικές και πρακτικές πρόληψης). Οι περιπτωσιολογικές μελέτες περιλαμβάνουν παραδείγματα από την καθημερινή ζωή σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, παρουσιάζοντας συμβουλές για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

Διαθέσιμες εκδόσεις (46)

Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: βελτιστοποίηση της αξιοποίησης

Η εμφάνιση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η εκμάθηση μηχανών, οι φορετές συσκευές και οι εφαρμογές μεγάλων δεδομένων, μεταξύ άλλων, καθώς και η αυξανόμενη αξιοποίησή τους στους χώρους εργασίας αλλάζουν το τοπίο τη...

Εμφάνιση περισσότερων

Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: ευκαιρίες και προκλήσεις

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες για την παρακολούθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας αλλάζουν τους χώρους εργασίας. Τα έξυπνα συστήματα παρακολούθησης της ΕΑΥ μπορούν να εντοπίζουν και να μετρούν τα δεδομένα με πιο...

Εμφάνιση περισσότερων

Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: είδη, ρόλοι και στόχοι

Η πρόοδος και η αυξανόμενη δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες οδήγησαν στην εμφάνιση ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης της ΕΑΥ. Τα μέσα αυτά μπορούν να αποτρέψουν περαιτέρω την έκθεση των εργαζομέν...

Εμφάνιση περισσότερων

Πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες: παραδείγματα πρωτοβουλιών, πρακτικών και εργαλείων

Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες συνδέεται συνήθως με χαμηλότερη πρόσβαση σε μέτρα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σε σύγκριση με τις πιο παραδοσιακές μορφές εργασίας. Με περισσότερες από 500 ψηφιακές πλατφόρμες εργα...

Εμφάνιση περισσότερων

Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: χρήσεις και προκλήσεις

Παρέχουν βοήθεια; Είναι προορατικά; Όπως με καθετί νέο, είναι σημαντικό να σταθμίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των νέων συστημάτων παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Βάσει διεξο...

Εμφάνιση περισσότερων