Εκδόσεις


Εδώ παρουσιάζονται πλούσιες πληροφορίες για το πρόβλημα που θίγει η τρέχουσα εκστρατεία, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και τα μέσα αντιμετώπισής του.

Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν από ενημερωτικά δελτία της εκστρατείας έως συνοπτικές παρουσιάσεις σεμιναρίων και εργαστηρίων, καθώς και ολοκληρωμένες ερευνητικές εκθέσεις (π.χ. για την έκταση του προβλήματος, το κόστος που αυτό συνεπάγεται και τις σύγχρονες πολιτικές και πρακτικές πρόληψης).

Διαθέσιμες εκδόσεις (56)

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη: συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) αυξάνεται σε όλους τους τομείς χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις υποσχέσεις για πιο αποτελεσματικές διαδικασίες εργασίας. Ωστόσο, η ενσωμάτωσή τους στους χώρους εργασ...

Εμφάνιση περισσότερων

Περίληψη Προηγμένη ρομποτική αυτοματοποίηση: συγκριτική έκθεση περιπτωσιολογικής μελέτης

Τα συστήματα που βασίζονται στην προηγμένη ρομποτική και την ΤΝ για την αυτοματοποίηση γνωστικών και σωματικών εργασιών θεωρούνται ελπιδοφόρα για πολλούς τομείς. Η παρούσα έκθεση συμβάλλει στην έρευνα σχετικά με την εφαρ...

Εμφάνιση περισσότερων

Προηγμένη ρομποτική αυτοματοποίηση: συγκριτική έκθεση περιπτωσιολογικής μελέτης

Τα συστήματα που βασίζονται στην προηγμένη ρομποτική και την ΤΝ για την αυτοματοποίηση γνωστικών και σωματικών εργασιών θεωρούνται ελπιδοφόρα για πολλούς τομείς. Η παρούσα έκθεση συμβάλλει στην έρευνα σχετικά με την εφαρ...

Εμφάνιση περισσότερων

Διευκόλυνση της αποδοχής των συστημάτων που βασίζονται στην ΤΝ στον χώρο εργασίας και ελαχιστοποίηση του οργανωτικού αντικτύπου

Νέοι κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) των εργαζομένων μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας στον χώρο εργασίας. Παρότι ορισμένοι κίνδυνοι μπορεί να είναι εμφανείς κατά ...

Εμφάνιση περισσότερων

Εφαρμογή συστημάτων που βασίζονται στην προηγμένη ρομποτική και την ΤΝ για την αυτοματοποίηση εργασιών: ευνοϊκοί και ανασταλτικοί παράγοντες και συστάσεις

Οι παρωχημένες νομοθετικές ρυθμίσεις και η αντίσταση των εργαζομένων μπορεί να αποτελέσουν εμπόδια για την επιτυχή εφαρμογή της χρήσης των συνεργατικών ρομπότ στον χώρο εργασίας από άποψη επαγγελματικής ασφάλειας και υγε...

Εμφάνιση περισσότερων