Σχετικά με το θέμα


Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Οι ΜΣΠ μπορούν να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν. Η εφαρμογή ενιαίας προσέγγισης —με βάση τις αρχές της οδηγίας-πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία — και η καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων με τη συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων έχουν καίρια σημασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος..

  • Εκτίμηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας:v
  • Συνδυασμός προληπτικών πρόληψης για την εξάλειψη/τον έλεγχο των κινδύνων: η διαδικασία αυτή πρέπει να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα σε κάθε χώρο εργασίας. Δεδομένου ότι οι ΜΣΠ προκαλούνται από πολλούς παράγοντες, η εφαρμογή συνδυαστικής προσέγγισης αποτελεί την καλύτερη λύση ώστε να λαμβάνονται π.χ. μέτρα που εστιάζουν στον χώρο εργασίας (π.χ. αρχές εργονομίας κ.λπ.), στην οργάνωση της εργασίας (π.χ. τα διαλείμματα πρέπει να επιτρέπονται), σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες (π.χ. οι εργαζόμενοι πρέπει να ελέγχουν οι ίδιοι τον ρυθμό της εργασίας τους) καθώς και ίδιους τους εργαζόμενους (π.χ. οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν κατάρτιση για τη σωστή στάση εργασίας).
  • Ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων: wοι εργαζόμενοι πρέπει να συμβάλουν στον εντοπισμό των παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν ΜΣΠ και στον σχεδιασμό των αναγκαίων μέτρων πρόληψης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις/οργανισμούς να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση των ΜΣΠ. Για να διευκολύνονται οι ομαδικές συζητήσεις για τις ΜΣΠ, είτε στους χώρους εργασίας είτε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πληροφοριακό υλικό «εναύσματα για συζήτηση»  ου έχει επεξεργαστεί ο EU-OSHA.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση», δημιουργήσαμε βάση δεδομένων με πρακτικά εργαλεία, υλικό καθοδήγησης και παραδείγματα καλών πρακτικών  ώστε να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων και να υποστηρίξουμε τους χώρους εργασίας κατά την αντιμετώπιση των ΜΣΠ. Η ενότηταTΕργαλεία και δημοσιεύσειςπεριλαμβάνει συμπληρωματικό χρήσιμο ενημερωτικό υλικό και δημοσιεύσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας..