Σχετικά με το θέμα


Το πρόβλημα

Έως το 2030, στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη οι εργαζόμενοι ηλικίας 55–64 αναμένεται να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30 % του εργατικού δυναμικού. Η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σε πολλά κράτη μέλη και πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με επιμήκυνση της επαγγελματικής τους ζωής. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής.

Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η δημογραφική αλλαγή προσδιορίζεται ως μία από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, το στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2014–2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προβλέπει μέτρα για την προώθηση των καλών πρακτικών και τη βελτίωση των συνθηκών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) για όλους τους εργαζομένους.

Το γηράσκον εργατικό δυναμικό θέτει ποικίλες προκλήσεις σε όλους όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση της ΕΑΥ:

  • Η επιμήκυνση της επαγγελματικής ζωής μπορεί να οδηγήσει σε πιο μακροχρόνια έκθεση σε κινδύνους.
  • Στο μέλλον θα υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ιδιαίτερες ανάγκες.
  • Οι εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτοι σε συγκεκριμένους κινδύνους ασφάλειας και υγείας.
  • Πρέπει να ληφθεί υπόψη το υψηλό ποσοστό προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία σε ορισμένους τομείς και θέσεις απασχόλησης όπου απαιτείται αυξημένος σωματικός και/ή πνευματικός φόρτος εργασίας, χειρωνακτική εργασία ή άτυπα ωράρια εργασίας.
  • Η πρόληψη της αναπηρίας, η αποκατάσταση και η επιστροφή στην εργασία αποτελούν ζητήματα αυξημένης βαρύτητας.
  • Σε επίπεδο κοινωνίας, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις λόγω ηλικίας.