2020-2022: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση


Σύνοψη της εκστρατείας

Η εκστρατεία αύξησε την ευαισθητοποίηση τόσο για τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία όσο και για την ανάγκη διαχείρισης των παθήσεων αυτών και προώθησης μιας νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων.

Η εκστρατεία διαρθρώθηκε γύρω από οκτώ τομείς προτεραιότητας, καθένας από τους οποίους κάλυπτε συγκεκριμένο θέμα σχετικό με τις ΜΣΠ: πρόληψη, στοιχεία και αριθμοί, χρόνιες παθήσεις, καθιστική εργασία, πολυμορφία των εργαζομένων, μελλοντικές γενιές, ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και τηλεργασία.

Οι εθνικοί εστιακοί πόλοι, οι επίσημοι εταίροι της εκστρατείας, το δίκτυο «Enterprise Europe Network» και η Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες, διοργανώνοντας επιτυχώς εκδηλώσεις και δραστηριότητες και διανέμοντας δημοσιεύσεις και υλικό της εκστρατείας στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και πέραν αυτών.

Στα σημαντικότερα γεγονότα της εκστρατείας περιλαμβάνονται οι ετήσιες Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ο 15ος διαγωνισμός για τα Βραβεία Καλής Πρακτικής, εκδηλώσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο και, τέλος, η Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας.

Βίντεο της εκστρατείας 2020-2022 – Μυοσκελετικές παθήσεις