2016-17: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες


Σύνοψη της εκστρατείας

Η εκστρατεία 2016-2017 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» είχε σκοπό να ενθαρρύνει τη βιώσιμη εργασία, και πιο συγκεκριμένα τις ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας από την αρχή του εργασιακού βίου των ατόμων, προκειμένου να προλαμβάνονται τα προβλήματα υγείας και να παρατείνεται ο εργασιακός τους βίος. Η παράμετρος αυτή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, αν ληφθεί υπόψη η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ευρώπη.

Η εκστρατεία προσέλκυσε εντυπωσιακό αριθμό εταίρων, οι οποίοι προέβαλαν και διέδωσαν με ζήλο το υλικό της εκστρατείας στο ευρύ δίκτυο επαφών που διαθέτουν, οργανώνοντας και συμμετέχοντας σε εκατοντάδες εκδηλώσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων.

Τα αποτελέσματα ανεξάρτητης αξιολόγησης ανέδειξαν την επιτυχία και την αξία αυτής της εκστρατείας: το θέμα της εκστρατείας και τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν ήταν εξαιρετικά σημαντικά, κυρίως για τις επιχειρήσεις και τις χώρες με περιορισμένους πόρους, η στήριξη που χορηγήθηκε στους ενδιάμεσους φορείς για τη διάδοση του μηνύματος της εκστρατείας ήταν πολύ αποτελεσματική, ενώ τα «βραβεία καλής πρακτικής 2016-2017» επαινέθηκαν επειδή αποτέλεσαν αποτελεσματικό μέσο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση της ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Επισημάνθηκαν και άλλα σημαντικά θετικά στοιχεία, όπως π.χ. η ικανότητα του EU-OSHA να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων, αλλά και η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων εργαλείων, τα οποία αναπτύχθηκαν με γνώμονα τις ανάγκες του εκάστοτε κοινού στο οποίο απευθύνεται ο οργανισμός.

Βίντεο της εκστρατείας 2016-17 – για όλες τις ηλικίες

Το γηράσκον εργατικό δυναμικό παρουσιάζει μια σειρά από προκλήσεις για όλους τους φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση της ΕΑΥ:

  • Η παράταση του επαγγελματικού βίου μπορεί να παρατείνει και την έκθεση σε κινδύνους.
  • Οι εργαζόμενοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ιδιαίτερες ανάγκες αναμένεται να αυξηθούν.
  • Οι εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτοι σε ορισμένους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την ανθρώπινη υγεία.
  • Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία εμφανίζονται κυρίως σε τομείς και σε θέσεις απασχόλησης που χαρακτηρίζονται από αυξημένο σωματικό και/ή πνευματικό φόρτο εργασίας, χειρωνακτικές εργασίες ή
  • άτυπα ωράρια.
  • Η πρόληψη της ανικανότητας προς εργασία, η αποκατάσταση και η επιστροφή στην εργασία έχουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.
  • Σε επίπεδο κοινωνίας, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις λόγω ηλικίας.

Ενημερωτικά γραφήματα - Διαχείριση του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού της Ευρώπης external

2016-17: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες
2016-17: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες
2016-17: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες