2016-17: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες


Πηγές της εκστρατείας

Για να αναδειχθούν οι πρακτικοί τρόποι διαχείρισης της ΕΑΥ στο πλαίσιο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού, αναπτύχθηκαν διάφορα προωθητικά και ενημερωτικά εργαλεία όπως, μεταξύ άλλων, ο «ηλεκτρονικός οδηγός για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας για όλες τις ηλικίες», η βάση δεδομένων με πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές και το διαδικτυακό εργαλείο αναπαράστασης δεδομένων «Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία».