Om ämnet


Hur kan frågan hanteras?

Belastningsbesvär är möjliga att förebygga och hantera. Att använda en integrerad strategi – på grundval av principerna i ramdirektivet om arbetsmiljö – och att främja en förebyggande kultur där både arbetsgivare och arbetstagare deltar är av avgörande betydelse för att åtgärda problemet.

  • Riskbedömning av arbetsplatsen: Detta är grundläggande för ett framgångsrikt förebyggande arbete och bör inbegripa utarbetande, bedömning och genomförande av förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder. Riskbedömningsprocessen bör regelbundet ses över och uppdateras.
  • En kombination av förebyggande åtgärder för att eliminera/kontrollera risker: detta bör ha högsta prioritet på alla arbetsplatser. Eftersom belastningsbesvär orsakas av flera olika faktorer är det bäst att ha en kombinerad strategi, som till exempel innehåller åtgärder som är inriktade på arbetsplatsen (t.ex. ergonomi), arbetsorganisationen (t.ex. tillåta raster), psykosociala faktorer (t.ex. ge arbetstagarna kontroll över arbetstakten) och arbetstagarna (t.ex. erbjuda utbildning om bra arbetsställningar).
  • Uppmuntra till arbetstagarmedverkan: arbetstagarna bör delta i att fastställa risker för belastningsbesvär och förebyggande lösningar för att hjälpa företag att utveckla övergripande policyer om hantering av belastningsbesvär. EU-Oshas samtalsöppnare för arbetsplatsdiskussioner om belastningsbesvär kan användas för att underlätta gruppdiskussioner på arbetsplatsen eller vid utbildning.

Som en del av kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt har vi skapat en databas med praktiska verktyg, vägledningsmaterial och exempel på god praxis för att bidra till att uppmuntra arbetstagarmedverkan och stödja arbetsplatserna i sin hantering av belastningsbesvär. Andra användbara kampanjmaterial och publikationer finns i avsnittet Verktyg och publikationer.