Om ämnet


Vari ligger problemet?

På många arbetsplatser i Europa kommer arbetstagare i kontakt med farliga ämnen. Detta är vanligare än vad de flesta är medvetna om – faktum är att det kan hända på nästan alla arbetsplatser. Detta medför stora säkerhets- och hälsorisker.

Farliga ämnen är alla fasta ämnen, vätskor och gaser som kan skada arbetstagares hälsa eller äventyra deras säkerhet. Exponering för farliga ämnen kan ske genom inandning, upptag genom huden eller förtäring.

Exponering för farliga ämnen på arbetsplatsen kan leda till såväl akuta som långsiktiga hälsoproblem, bland annat

  • sjukdomar i andningsorganen (t.ex. astma, rinit [nästäppa och snuva], asbestos och silikos [stendammlunga]),
  • skador på inre organ, inklusive hjärnan och nervsystemet,
  • hudirritation och hudsjukdomar,
  • arbetsrelaterade cancersjukdomar (t.ex. leukemi, lungcancer, mesoteliom och cancer i näshålan).

Farliga ämnen kan dessutom medföra att arbetstagarna utsätts för fara i form av bränder, explosioner, akut förgiftning eller kvävning.

EU-Oshas andra europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener-2) avslöjar att farliga ämnen är vanligast förekommande inom vissa sektorer, däribland jordbruk, tillverkning och byggindustri.

Risker att utsättas för farliga ämnen kan emellertid potentiellt finnas inom alla sektorer. Hela 38 procent av alla europeiska företag rapporterar att kemiska eller biologiska ämnen som kan vara farliga förekommer på deras arbetsplatser. Det är därför oerhört viktigt att riskerna identifieras och hanteras.