Om ämnet


Varför är det så viktigt att hantera farliga ämnen på arbetsplatsen på ett bra sätt?

Ett oacceptabelt stort antal arbetstagare utsätts för farliga ämnen på arbetet runtom i Europa.

Farliga ämnen ligger bakom en betydande andel av alla arbetssjukdomar. Sådana sjukdomar inverkar negativt på arbetstagarnas livskvalitet och arbetsförmåga och kan i vissa fall vara dödliga. De arbetssjukdomar och olycksfall i arbetet som orsakas av farliga ämnen resulterar tillsammans i avsevärda kostnader för företagen.

Trots detta råder en allmän brist på medvetenhet om vad farliga ämnen är, hur vanligt förekommande de är på arbetsplatser och vilka risker de medför. Dessutom har framstegen med att minska arbetstagares exponering för farliga ämnen varit ytterst små på senare år. Enligt den europeiska undersökningen om arbetsvillkor har andelen arbetstagare som rapporterar att de exponeras för kemikalier under minst en fjärdedel av sin arbetstid inte förändrats sedan 2000, utan ligger kvar på runt 17 procent.

Denna exponering för farliga ämnen på arbetsplatser måste upphöra eller åtminstone hanteras effektivt för att värna såväl arbetstagarnas säkerhet och hälsa som den ekonomiska välgången för företagen och för samhället.