Om ämnet


Vari ligger problemet?

Till år 2030 förväntas arbetstagare i åldern 55–64 år utgöra 30 procent eller mer av arbetskraften i många europeiska länder. Pensionsåldern höjs i många medlemsstater och många arbetstagare kommer sannolikt att ha längre arbetsliv än vad som varit fallet tidigare. Därför måste ansträngningar göras för att skapa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden genom hela arbetslivet.

I strategin Europa 2020 identifieras demografiska förändringar som en av de största utmaningarna som Europa står inför. För att ta itu med detta beskrivs åtgärder för att främja god praxis och förbättra arbetsmiljövillkoren för alla arbetstagare i EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020.

Den åldrande arbetskraften innebär flera utmaningar för alla dem som arbetar med hanteringen av arbetsmiljöfrågor:

  • Längre arbetsliv kan innebära längre tids exponering för risker.
  • Fler arbetstagare kommer att ha kroniska hälsoproblem och särskilda behov.
  • Äldre arbetstagare kan vara mer sårbara för vissa arbetsmiljörisker.
  • Det höga antalet arbetsrelaterade hälsoproblem inom vissa sektorer och yrken som innebär tung fysisk och/eller psykisk arbetsbelastning, kroppsarbete eller atypisk arbetstid måste beaktas.
  • Förebyggandet av sjukpensionering samt rehabilitering och strategier för återgång till arbete blir allt viktigare.
  • Frågor om åldersdiskriminering måste hanteras på samhällsnivå.