Om ämnet


Hur kan farliga ämnen hanteras på ett bra sätt?

Om vi ska lyckas förebygga de hälsoproblem, skador och dödsfall som orsakas av farliga ämnen på arbetsplatser i hela Europa måste vi bygga upp en förebyggandekultur. Alla som berörs måste vara medvetna om riskerna och vara delaktiga i att hantera eller förebygga dem.

  • Att öka medvetenheten: Detta är avgörande! Alla på arbetsplatsen måste vara medvetna om farliga ämnen, om riskerna med dessa ämnen och om hur dessa risker ska minskas eller undanröjas.
  • Riskbedömning: Detta är det första steget mot att förebygga riskerna. Arbetsgivare, arbetsledare och arbetstagare bör alla medverka. Riskerna med farliga ämnen är ofta komplexa och många faktorer måste tas med i beräkningen när de ska fastställas. Det är även viktigt att riskbedömningarna är aktuella. När omständigheterna på arbetsplatsen förändras kan det även påverka risken att exponeras för farliga ämnen.
  • LagstiftningHär fastställs arbetsgivarnas rättsliga skyldigheter att skydda arbetstagare från farliga ämnen. Arbetsgivare bör ha en god uppfattning om vad som står i lagstiftningen, som bland annat omfattar en rangordning för förebyggande åtgärder.
  • Praktiska verktyg och vägledningDessa är till hjälp när företag ska hantera farliga ämnen i praktiken. Många sådana verktyg och exempel på bra praktiska lösningar finns att hämta på kampanjwebbplatsen för ett hälsosamt arbetsliv.