Om ämnet


Ekonomiska argument

Belastningsbesvär påverkar enskildas arbetsförmåga och är därför en stor kostnadsbörda för företaget och länders ekonomi, men också för den drabbade:

  • Frånvaro: Frånvaro från arbetet på grund av belastningsbesvär svarar för en hög andel av de förlorade arbetsdagarna i EU:s medlemsstater. Arbetstagare med belastningsbesvär är också i genomsnitt mer benägna att vara frånvarande under längre tidsperioder.
  • Sjuknärvaro: Att uppleva smärta på arbetet som en följd av belastningsbesvär påverkar sannolikt prestationsförmåga och produktivitet.
  • Tidig eller påtvingad pensionering: Arbetstagare som lider av belastningsbesvär kan behöva sluta arbeta helt, och är mer benägna än personer utan belastningsbesvär att tro att de inte kommer att kunna utföra samma arbete vid 60 års ålder.

Mot bakgrund av den höga förekomsten av arbetsrelaterade belastningsbesvär är det sunt affärsmässigt förnuft att investera i att förebygga att de uppstår eller förekommer. Belastningsbesvär är möjliga att hantera och kan förebyggas, så att kostnaderna för belastningsbesvär kan minskas. Om någon faktiskt skulle utveckla belastningsbesvär kan enkla åtgärder – såsom att erbjuda professionellt stöd och justera arbetsmiljön så snart som symtomen uppstår – betydligt minska risken för långvarig frånvaro från arbetet.

Sådana förebyggande åtgärder och tidiga insatser kan minska sjukfrånvaron, öka produktiviteten och leda till verkliga besparingar för företag, såväl som för de nationella hälso- och sjukvårdssystemen samt de sociala trygghetssystemen. Kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt tillhandahåller bevis och exempel på detta, och länkar till resurser som kan hjälpa företagen att göra åtgärdandet av belastningsbesvär till en del av den vardagliga arbetsmiljöhanteringen.