Om ämnet


Hur kan risker hanteras för att säkerställa hälsosamt åldrande på arbetsplatsen?

Att förebygga arbetsrelaterade olyckor och ohälsa under hela arbetslivet är en nyckelfaktor eftersom människors hälsa under senare delar av livet påverkas av arbetsförhållandena under tidigare perioder i livet. Dagens unga arbetstagare är morgondagens äldre arbetstagare.

Det är nödvändigt att anta ett helhetsperspektiv i arbetsmiljöarbetet, och ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Personalpolitiken kan ha en viktig roll när det gäller att säkerställa att risker, framför allt psykosociala risker, hanteras på ett bra sätt. Rehabilitering och strategier för arbetstagares återgång till arbete efter sjukdom blir också allt viktigare i samband med att arbetskraften åldras.

Ett exempel på helhetsperspektiv när det gäller arbetsmiljöarbete är begreppet arbetsförmåga. Arbetsförmågan är en balans mellan arbete och individuella resurser. För att främja arbetsförmågan krävs bra ledarskap och arbetstagarmedverkan.

Arbetsgivare är skyldiga att genomföra riskbedömningar där åldersrelaterade risker ska beaktas. Äldre arbetstagare är emellertid ingen homogen grupp: skillnaderna i fråga om både funktionell förmåga och hälsotillstånd ökar med åldern. Dessa skillnader måste beaktas vid bedömningen av risker.

Förändringar av en individs funktionsförmåga kan hanteras genom att anpassa arbetet, exempelvis genom att använda utrustning för att minska den fysiska arbetsbelastningen eller tillhandahålla utbildning i lämplig lyftteknik. Det bör hållas i åtanke att en lämplig utformning av arbetsplatsen och bra organisation gagnar medarbetare i alla åldrar.