Lagstiftning


Risker som uppstår till följd av digitalisering på arbetsplatsen omfattas av ramdirektivet om arbetsmiljö. Syftet är att skydda människor mot arbetsrelaterade risker och fastställa arbetsgivarens ansvar för att säkerställa säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Vissa risker hanteras också genom följande särskilda direktiv:

avser underhåll av utrustning och anordningar

behandlar organisation av arbetstid

fastställer en ram för att informera och samråda med arbetstagare

På området artificiell intelligens har EU föreslagit och infört flera lagstiftningsinitiativ och andra initiativ.

Meddelande om bättre arbetsvillkor för ett starkare socialt Europa: dra full nytta av digitaliseringen för framtidens arbete och ett förslag till direktiv för att förbättra arbetsvillkoren för personer som arbetar via digitala arbetsplattformar