2016–2017: En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet


Kampanjsammanfattning

2016–2017 års kampanj, En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet, var inriktad på att främja hållbart arbete – det vill säga att främja arbetsvillkor som är säkra och sunda från första början av en persons arbetsliv, för att förebygga hälsoproblem och göra det möjligt för människor att arbeta längre. Detta håller på att bli allt viktigare allt eftersom Europas arbetsstyrka åldras och pensionsåldern höjs.

Kampanjen lockade rekordmånga partner som aktivt främjade och spred kampanjmaterialen i sina vidsträckta nätverk, och organiserade och deltog i hundratals utbyten av goda exempel och medvetandehöjande evenemang.

Denna kampanjs framgång och värde tydliggjordes av resultaten av en oberoende utvärdering: kampanjens ämne och de verktyg som skapades var ytterst relevanta, i synnerhet för organisationer och länder med begränsade resurser, det stöd som erbjöds mellanhänderna för att höja medvetenheten var mycket effektivt, och 2016–2017 års pris för goda praktiska lösningar berömdes för att de erbjöd en effektiv plattform för utbyte av bästa praxis i arbetsmiljöhantering. Bland andra viktiga starka sidor kan nämnas EU-Oshas förmåga att förstå och svara på sina intressenters behov och dess högkvalitativa publikationer, som utarbetats med hänsyn tagen till behoven hos dess målpublik.

2016–2017 års kampanjvideo – En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet

En åldrande arbetsstyrka medför olika utmaningar för alla som arbetar med att hantera arbetsmiljöproblem:

  • Längre arbetsliv kan innebära längre tids exponering för risker.
  • Fler arbetstagare kommer att ha kroniska hälsoproblem och särskilda behov.
  • Äldre arbetstagare kan vara mer sårbara för vissa arbetsmiljörisker.
  • Det höga antalet arbetsrelaterade hälsoproblem inom vissa sektorer och yrken som innebär tung fysisk och/eller psykisk arbetsbelastning, kroppsarbete eller
  • atypisk arbetstid måste beaktas.
  • Förebyggandet av sjukpensionering samt rehabilitering och strategier för återgång till arbete blir allt viktigare.
  • Frågor om åldersdiskriminering måste hanteras på samhällsnivå.

Infografik – Att ta hand om Europas åldrande arbetskraft external

2016–2017: En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet
2016–2017: En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet
2016–2017: En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet