2016–2017: En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet


Samarbetspartner

Se vilka officiella kampanjpartner och mediepartner som deltog i denna kampanj.

Officiella kampanjpartner

Företag och sammanslutningar från den privata och offentliga sektorn har samarbetat med oss inom kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv. Kampanjpartnerna bidrar till att föra fram betydelsen av arbetsmiljön genom ett antal olika aktiviteter, däribland konferenser, seminarier och utbildningstillfällen. Det kan vara särskilt effektivt att arbeta med storskaliga organisationer, eftersom det betyder att våra budskap kan nå små och medelstora företag genom de försörjningskedjor som de stora organisationerna har.
Se hela listan

Mediepartner

Våra mediepartner samarbetar med oss för att öka medvetenheten om kampanjens huvudteman, och använder sina olika kanaler för att göra reklam för och främja kampanjen. De utgör en exklusiv samling journalister och redaktörer från europeiska, nationella och regionala medier som är intresserade av att lyfta fram arbetsmiljöfrågorna.
Se hela listan

Kontaktpunkter

Kontaktpunkterna, i mer än 30 länder, samordnar och sprider information från arbetsmiljöbyrån inom sina enskilda länder, och ger återkoppling och rekommendationer. De är i vanliga fall den ledande arbetsmiljöorganisationen i respektive land, och är arbetsmiljöbyråns officiella representant på nationell nivå. De bidrar till utvecklingen av arbetsmiljöbyråns informationstjänster och kampanjaktiviteter. Förutom i EU:s medlemsstater har kontaktpunkter också etablerats i länderna i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) och i EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer.
Kontaktuppgifter

EEN-nätverket

Enterprise Europe Network (EEN) är ett nätverk som leds av Europeiska kommissionen och ett centralt instrument i EU:s strategi för att främja tillväxten och sysselsättningen. EEN samlar nästan 600 företagsstödjande organisationer från 50 länder och hjälper små företag att ta tillvara de unika affärsmöjligheterna på EU:s inre marknad.

Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv utgör ett viktigt samarbetsområde för arbetsmiljöbyrån och EEN. EEN:s arbetsmiljöambassadörer medverkar aktivt till att främja detta samarbete.
Kontaktuppgifter