Par tematu


Kam būtu jāiesaistās ilgtspējīga darba mūža veicināšanā?

Lai darba aizsardzības pārvaldība būtu efektīva, ir jāiesaistās ikvienam — darba devējiem, vadītājiem un darba ņēmējiem. Tam ir īpaši būtiska nozīme saistībā ar bīstamām vielām, jo risku ignorēšanai ir nopietnas tiešas sekas attiecībā uz darba ņēmēju veselību un uzņēmuma izdzīvošanu.

  • Darba devējiem ir tiesisks pienākums veikt riska novērtējumus, lai identificētu visus iespējamos ar bīstamām vielām saistītos apdraudējumus. Tiem jānodrošina, ka riski tiek pārvaldīti, pamatojoties uz novēršanas pasākumu hierarhiju.
  • Vadītājiem ir jāmotivē darbinieki iesaistīties. Tiem jānodrošina darba ņēmējiem regulāra apmācība un viegli izmantojami resursi.
  • Darba ņēmējiem jāsaprot iespējamie riski, jābūt pietiekami informētiem par jebkuriem novēršanas pasākumiem, brīvi jāpauž savas bažas un jābūt motivētiem aktīvi iesaistīties risinājumu rašanā.

Būtiska nozīme ir riska novēršanas kultūras ieviešanai. Uzņemoties stingru vadību un saistības attiecībā uz darba aizsardzību, darba devēji un vadītāji var radīt vidi, kas iedrošina ikvienu atbildīgi uzturēties pret drošību un veselību un sadarboties risku apzināšanā un novēršanā.