Tiesību akti


Riski, ko rada digitalizācija darbvietā, ietilpst Darba aizsardzības pamatdirektīvas darbības jomā. Tās mērķis ir aizsargāt cilvēkus no riskiem, kas ir saistīti ar darbu, un noteikt darba devēja atbildību par drošības un veselības nodrošināšanu darbvietā.

Daži riski tiek novērsti arī ar īpašām direktīvām:

nosaka sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai

Mākslīgā intelekta jomā ES ir ierosinājusi un ieviesusi vairākas likumdošanas un ārpuslikumdošanas iniciatīvas: