Par tematu


Kā var pārvaldīt bīstamas vielas?

Jārada riska novēršanas kultūra, lai sekmīgi novērstu saslimšanas, miesas bojājumus un nāves gadījumus, ko izraisa bīstamas vielas darbavietās visā Eiropā. Ikvienam šajā procesā iesaistītajam dalībniekam ir jāapzinās riski un jāapņemas tos pārvaldīt vai novērst.

  • Informētības veicināšana — tai ir galvenā nozīme Ikvienam, kurš atrodas darbavietā, ir jābūt informētam par bīstamām vielām, to radītajiem riskiem un par to, kā mazināt vai likvidēt riskus.
  • Riska novērtējums — pirmais solis ceļā uz novēršanu. Jāiesaistās gan darba devējiem, gan vadītājiem, gan darba ņēmējiem. Bīstamu vielu radītie riski bieži vien ir kompleksi, un to identificēšanā ir jāņem vērā daudzi faktori. Riska novērtējumi ir arī pastāvīgi jāaktualizē — mainoties darba videi, mainās arī bīstamu vielu iedarbības potenciāls.
  • Tiesību akti — tie nosaka darba devēju tiesiskos pienākumus aizsargāt darbiniekus no bīstamām vielām. Darba devējiem ir labi jāpārzina attiecīgie tiesību akti — tas pats attiecas arī uz novēršanas pasākumu hierarhiju.
  • Praktiski rīki un norādījumi — tie palīdz uzņēmumiem pārvaldīt bīstamas vielas praktiskā līmenī. Daudzi šādi rīki un labas prakses piemēri ir pieejami drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas tīmekļa vietnē.