Par tematu


Kam būtu jāiesaistās ilgtspējīga darba mūža veicināšanā?

Ļoti svarīgi ir iesaistīt ikvienu, proti, darba devējus, vadītājus un darbiniekus, lai, strādājot kopā, izveidotu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi visiem.

Vadītājiem ir jāļauj darbiniekiem norādīt uz problēmām un jāmudina, lai viņi arī iesaistās to risināšanā. Labs vadītājs iedvesmos un motivēs darbiniekus, zinās viņu priekšrocības un trūkumus, kā arī mudinās apvienot spēkus, lai sasniegtu kopīgus mērķus. Ļoti svarīga ir labvēlīga vide uzņēmumā, kurā valda labs noskaņojums un kurā visu vecumu darbinieki cits citu atbalsta.

Daloties savās zināšanas par darbavietu ar darba devējiem un vadītājiem, darbinieki var palīdzēt identificēt problēmas, rast tām risinājumus un īstenot tos praksē. Lai veiksmīgi pārvaldītu riskus, ir svarīgi uzklausīt darbinieku viedokli un līdz ar to radīt tādu gaisotni, kurā valda uzticēšanās un cieņa.

Īpaši svarīga ir sadarbība starp personāla vadības un darba drošības un veselības aizsardzības speciālistiem, kad jāsastopas ar izaicinājumiem, ko rada darbaspēka dažādība un novecošana. Personāla vadības politika, piemēram, attiecībā uz līdzsvaru starp darba un privāto dzīvi, darba laiku, mūžizglītību un karjeras attīstību, ļoti lielā mērā ietekmē darba drošību un veselības aizsardzību. Tāpēc noteikti jāpanāk, lai ar personāla politiku tiktu atbalstīta visu vecuma grupu darba aizsardzības pārvaldība, ņemot vērā katras grupas īpatnības, vajadzības un motivāciju.