Par tematu


Kā īstenot riska pārvaldību, lai nodrošinātu veselīgu novecošanu, aktīvi strādājot?

Izšķiroša nozīme ir preventīviem pasākumiem, lai novērstu ar darbu saistītus nelaimes gadījumus un veselības problēmas visas dzīves garumā, jo apstākļi, kādos cilvēks strādājis, uzsākot savu darba mūžu, ietekmē viņa veselību turpmākajā dzīvē. Šodienas gados jaunie darba ņēmēji ir rītdienas gados vecākie darba ņēmēji.

Ir svarīgi ievērot holistisku pieeju DDVA pārvaldībā, ņemot vērā visus faktorus, kas varētu ietekmēt darba drošību un veselības aizsardzību. Personāla vadības politikai var būt liela nozīme, lai nodrošinātu, ka riski, jo īpaši psihosociālie riski, tiek labi pārvaldīti. Darbaspēka novecošanas kontekstā arvien lielāku nozīmi iegūst arī rehabilitācija un politika ar mērķi atbalstīt darbinieku atgriešanos darbā pēc slimības.

“Darbspējas” jēdziens ir holistiskas DDVA pārvaldības piemērs. Darbspēju veido attiecība starp darbā nepieciešamo ieguldījumu un indivīda spējām. Labas darbspējas veicināšanai ir nepieciešama laba vadība un darba ņēmēju līdzdalība.

Saskaņā ar likumu darba devējiem ir jāveic riska novērtējums, kurā ir jāņem vērā ar vecumu saistītie riski. Tomēr jāievēro, ka gados vecāki darba ņēmēji nav viendabīga grupa, jo dažādiem cilvēkiem atšķirības funkcionālo spēju un veselības stāvokļa ziņā līdz ar gadiem palielinās. Tāpēc, novērtējot risku, ir jāņem vērā šīs atšķirības.

Indivīda funkcionālo spēju izmaiņas var tikt līdzsvarotas, pielāgojot darba procesu, piemēram, izmantojot aprīkojumu, kas samazina fizisko slodzi, vai apmācot darbiniekus izmantot pareizas smaguma celšanas metodes. Jāatceras, ka labs darbavietas plānojums un organizācija labvēlīgi ietekmē visu vecumu darba ņēmējus.