Juridisks paziņojums


Atruna

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra uztur šo tīmekļa vietni, lai veicinātu publisku piekļuvi informācijai par savu darbību, un kā rīku, lai piekļūtu informācijai par darba aizsardzību. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī informācija tiktu sniegta savlaicīgi un lai tā būtu precīza. Ja mums ziņos par kļūdām, mēs centīsimies tās izlabot. Tomēr aģentūra neuzņemas atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju šajā tīmekļa vietnē.

Minētā informācija:

  • ir vispārīga, un tā nav paredzēta, lai to attiecinātu uz kādas konkrētas personas vai struktūras īpašajiem apstākļiem;
  • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;
  • dažkārt ietver saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, kas nav aģentūras pārziņā un par ko aģentūra neuzņemas nekādu atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionāliem vai juridiskiem padomiem (ja jums ir vajadzīgs profesionāls vai juridisks padoms, jums vienmēr būtu jākonsultējas ar atbilstīgi kvalificētu speciālistu).

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt traucējumus, ko rada tehniskas kļūmes. Tomēr daži dati vai informācija šajā tīmekļa vietnē, iespējams, ir sagatavota vai sakārtota tādās datnēs vai formātos, kas nav droši pret kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas netraucēs mūsu darbībai vai kā citādi to neietekmēs. Aģentūra neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās šīs vietnes vai ar to saistītu ārēju vietņu lietošanas dēļ.

Šī atruna nav paredzēta, lai ierobežotu aģentūras atbildību pretrunā jebkurām prasībām, kas ir noteiktas piemērojamajos valstu tiesību aktos, nedz arī lai aģentūru atbrīvotu no atbildības par jautājumiem, ko nevar izslēgt saskaņā ar šādiem tiesību aktiem.

Tulkojumu nodrošina Tulkošanas centrs (CdT, Luksemburga), pamatojoties uz oriģināltekstu angļu valodā.

 

Autortiesību paziņojums

© Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Materiālu pavairošana ir atļauta ar nosacījumu, ka tiek norādīts informācijas avots, izņemot gadījumus, kad noteikts citādi.
Gadījumos, kad ir vajadzīga iepriekšēja atļauja tekstuālas un multivides informācijas (skaņa, attēli, programmatūra utt.) pavairošanai vai izmantošanai, ar šādu atļauju atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju, un tajā konkrēti norāda jebkādus lietošanas ierobežojumus.