O tématu


Jak je lze řídit?

Muskuloskeletálním poruchám lze předcházet a jsou zvladatelné. Klíčem k řešení této problematiky je integrovaný přístup – na základě zásad rámcové směrnice o BOZP – a podpora kultury prevence, do níž jsou zapojeni zaměstnavatelé i zaměstnanci..

  • Hodnocení rizik na pracovišti: je zásadní pro úspěšnou prevenci a mělo by zahrnovat přípravu, posouzení a zavedení preventivních a ochranných opatření. Proces hodnocení rizik by měl být pravidelně přezkoumáván a aktualizován.
  • Kombinace preventivních opatření k odstranění/řízení rizik: mělo by být hlavní prioritou každého pracoviště. Vzhledem k tomu, že muskuloskeletální poruchy způsobuje více faktorů, je nejvhodnější kombinovaný přístup, například opatření zaměřená na pracoviště (např. ergonomie), organizaci práce (např. umožnění přestávek), psychosociální faktory (např. umožnění zaměstnancům určovat si pracovní tempo) a zaměstnance (např. školení o správných polohách).
  • Podpora účasti zaměstnanců: zaměstnanci by měli být zapojeni do určování rizik muskuloskeletálních poruch a preventivních opatření, která by pomohla společnostem vypracovat komplexní politiky v oblasti řízení muskuloskeletálních poruch. K usnadnění skupinové diskuse na pracovišti nebo během odborné přípravy mohou být použity podněty k diskusím, vypracované agenturou EU-OSHA, o muskuloskeletálních poruchách na pracovišti.

V rámci kampaně „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ jsme vytvořili databázi praktických nástrojů, pokynů a příkladů správné praxe, abychom pomohli podnítit účast zaměstnanců a pomoci pracovištím s řízením muskuloskeletálních poruch. Další užitečné materiály a publikace kampaně jsou k dispozici v oddíle Nástroje a publikace.