O tématu


Jak řídit rizika tak, aby se zaručilo zdravé stárnutí při práci?

Klíčové je předcházet pracovním úrazům a špatnému zdravotnímu stavu po celý život, jelikož na zdravotní stav v pozdějším věku mají vliv pracovní podmínky v mladším věku. Dnešní mladí pracovníci budou zítra pracovníky staršími.

Zásadní je zaujmout holistický přístup k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), který by vzal v úvahu veškeré faktory, jež by mohly mít vliv na bezpečnost a zdraví. Politiky lidských zdrojů mohou hrát velkou roli při zajišťování správného řízení rizik, zejména psychosociálních. V souvislosti se stárnoucí pracovní silou rovněž nabývá na významu rehabilitace a politiky na podporu návratu do práce po nemoci.

Příkladem holistického přístupu k řízení BOZP je koncepce „práceschopnosti“. Práceschopnost představuje rovnováhu mezi pracovními požadavky a jednotlivými zdroji. Podpora dobré práceschopnosti vyžaduje dobré vedení a účast pracovníků.

Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni provádět hodnocení rizik, která mají zohlednit rizika spojená s věkem. Starší pracovníci však nejsou homogenní skupina a rozdíly ve funkčních schopnostech i zdravotním stavu mezi jednotlivci se s věkem zvětšují. Při hodnocení rizik je tedy nutné vzít v úvahu tuto rozmanitost.

Změny ve funkčních schopnostech jednotlivce lze řešit přizpůsobením práce, například použitím vybavení ke snížení fyzické zátěže nebo školením ve vhodných technikách zvedání břemen. Je třeba připomenout, že dobré rozvržení a organizace pracoviště je přínosné pro všechny věkové skupiny.