O tématu


O co jde?

Na mnoha pracovištích v Evropě jsou pracovníci vystaveni nebezpečným látkám. Expozice nebezpečným látkám jsou běžnější, než si uvědomuje většina lidí, a může k nim dojít prakticky téměř na všech pracovištích. To je důvodem k velkým obavám týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví.

Nebezpečná látka je jakákoli pevná látka, tekutina nebo plyn, která může ohrozit bezpečnost či poškodit zdraví pracovníků. K expozici může dojít při jejím vdechnutí, proniknutí do pokožky nebo požití.

Expozice nebezpečným látkám na pracovišti se pojí s akutními i dlouhodobými zdravotními problémy, včetně:

  • respiračních onemocněních (např. astma, rinitida, azbestóza a silikóza),
  • poškození vnitřních orgánů, včetně mozku a nervového systému,
  • dráždivosti a onemocnění kůže,
  • rakoviny z povolání (např. leukemie, rakovina plic, mezoteliom, rakovina dutiny nosní).

Přítomnost nebezpečných látek může mimoto vystavit pracovníky nebezpečí požáru, výbuchu, akutní otravy a udušení.

Druhý Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2) agentury EU-OSHA prokazuje, že nebezpečné látky se nejčastěji vyskytují v určitých sektorech, jako je zemědělství, výroba a stavebnictví.

Nicméně riziku expozice nebezpečným látkám jsou potenciálně vystaveni pracovníci ve všech sektorech. Ve skutečnosti uvádí celkově přítomnost potenciálně nebezpečných chemických nebo biologických látek na pracovišti 38 % evropských podniků. Proto je nezbytné tato rizika identifikovat a řídit.