Právní oznámení


Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci spravuje tyto stránky s cílem zlepšit přístup veřejnosti k informacím o své činnosti a jako nástroj pro přístup k informacím o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Naším záměrem je, aby tyto informace byly vždy aktuální a správné. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit. Agentura však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce.

Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu,
  • nejsou nutně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované,
  • v některých případech odkazují na externí stránky, nad nimiž nemá agentura kontrolu a za které nenese odpovědnost,
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li konkrétní radu, měli byste se vždy obrátit na vhodného kvalifikovaného odborníka).

Naší snahou je vyvarovat se problémů způsobených technickými nedostatky. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a nemůžeme tedy zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Agentura vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost agentury v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními řády ani vyloučit odpovědnost agentury v záležitostech, ve kterých ji podle tohoto práva vyloučit nelze.

Překlad vycházející z anglického originálu dodalo Překladatelské středisko (CdT, Lucemburk).

 

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje, pokud není uvedeno jinak.
Je-li k reprodukci nebo použití textové či multimediální informace (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedené obecné povolení k reprodukci a jasně uvádí, zda se na použití vztahují nějaká omezení.