Právní předpisy


Rizika vyplývající z digitalizace na pracovišti spadají do oblasti působnosti rámcové směrnice o BOZP. Cílem je chránit lidmi před riziky spojenými s prací a stanovit odpovědnost zaměstnavatele za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

Některá rizika jsou rovněž řešena zvláštními směrnicemi:

pojednává o údržbě vybavení a zařízení.

řeší organizaci pracovní doby.

zavádí rámec pro informování zaměstnanců a konzultace s nimi.

V oblasti umělé inteligence EU navrhla a zavedla několik legislativních i nelegislativních iniciativ:

Sdělení o lepších pracovních podmínkách pro silnější sociální Evropu: plné využití přínosů digitalizace ve prospěch budoucnosti práce a návrh směrnice ke zlepšení pracovních podmínek lidí pracujících prostřednictvím digitálních pracovních platforem