O tématu


Příležitosti a rizika

Rostoucí digitalizace hospodářství a využívání digitálních technologií na pracovišti přinášejí příležitosti pro pracovníky i zaměstnavatele, včetně nových příležitostí ke zlepšování BOZP:

 • přenáší na stroje opakující se úkoly, úkoly náročné na pracovní sílu a nebezpečné úkoly.
 • Robotika a umělá inteligence podporují a nahrazují pracovníky v nebezpečném pracovním prostředí.
 • Digitální technologie a technologie zvyšující výkonnost (např. exoskeletony) zlepšují přístup znevýhodněných pracovníků, jako jsou zdravotně postižení pracovníci, migranti nebo pracovníci v oblastech s omezenými pracovními příležitostmi, na trh práce.
 • Lepší monitorování v kombinaci s daty velkého objemu umožňuje včasnější a účinnější intervence.
 • Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, flexibilita a samostatnost pracovníků, kteří mohou pracovat z domova.

Údaje z průzkumu agentury EU-OSHA Situace v oblasti BOZP z roku 2022 ukazují, že se digitální technologie používají k monitorování hluku, chemických látek, prachu a plynů v pracovním prostředí u 19,2 % evropských pracovníků a k osobnímu monitorování srdečního tepu, krevního tlaku, polohy těla a dalších životních funkcí u 7,4 % pracovníků.

Z údajů ze stejného zdroje rovněž vyplývá, že u pracovníků na dálku z domova je méně pravděpodobné, že budou vystaveni násilí nebo slovnímu zneužívání ze strany zákazníků, pacientů, žáků nebo obtěžování či šikany: pracovníci pracující z domova uvádějí, že jsou vystaveni násilí nebo slovnímu zneužívání pouze v 7,9 % případů (oproti 15,7 % u celkové pracující populace), neboť pracují převážně na pozicích zahrnujících jen omezenou interakci se třetími stranami. Vystavení obtěžování a šikaně uvádějí pouze ve 4,4 % případů (oproti 7,3 % u celkové populace), neboť sociální izolace (včetně od kolegů a nadřízených) může v tomto ohledu sehrávat zmírňující úlohu. Stojí za zmínku, že u pracovníků pracujících z domova je ve srovnání s celkovou populací pracovníků méně pravděpodobné, že by uváděli nedostatek možnosti samostatně řídit nebo ovlivnit své pracovní tempo nebo pracovní procesy (14,4 %).

Existují rovněž výzvy a rizika pro BOZP pramenící ze zavádění digitálních technologií na pracoviště:

 • Digitální monitorování, ztráta samostatnosti, intenzifikace práce a tlak na výkon na určité úrovni.
 • Pracovní místa středního managementu jsou nahrazena algoritmy, které pracovníkům přidělují úkoly a monitorují jejich výkonnost.
 • Ztráta kontroly práce, fragmentace pracovních míst na velmi jednoduché úkoly, které je třeba provádět standardním způsobem, zúžily náplň práce a snížení kvalifikace pracovních míst.
 • Izolace pracovníků, nárůst virtuálních interakcí a ztráta vzájemné podpory.
 • Nesprávná nebo nespravedlivá rozhodnutí o pracovnících vyplývající z automatizovaných nebo poloautomatizovaných procesů s využitím údajů a/nebo softwaru obsahujících chyby.
 • Systémy pobídek a sankcí a hodnocení výkonnosti pracovníků.
 • Nejasná odpovědnost za BOZP a použitelnost stávajícího regulačního rámce v oblasti BOZP.
 • Mobilita, flexibilita, nepřetržitá dostupnost a stírání hranic mezi pracovním a soukromým životem.

Průzkum ESENER agentury EU-OSHA z roku 2019 odhalil důkazy o tom, že zvýšené využívání digitálních technologií na pracovišti je spojeno s psychosociálními riziky, jako je časová tíseň, nedostatečná komunikace nebo spolupráce, nejistota zaměstnání a dlouhé pracovní směny nebo nepravidelná pracovní doba.

Navíc v průzkumu Situace v oblasti BOZP agentury EU-OSHA z roku 2022 s pracovníky respondenti uvádějí, že digitální technologie vedou k tomu, že pracují sami (44 %), zvyšují dohled nad nimi na pracovišti (37 %), snižují jejich pracovní samostatnost (19 %), určují rychlost nebo tempo práce (52 %) a zvyšují jejich pracovní zátěž (33 %).

Údaje z průzkumu agentury Situace v oblasti BOZP z roku 2022 také ukazují, že pracovníci pracující na dálku z domova vykazují nárůst pracovní zátěže (33,2 %), rychlost nebo tempo práce udávané digitálními technologiemi (61,2 %), sociální izolaci (56,8 %) a značnou časovou tíseň nebo pracovní přetížení (46,9 %) častěji než zaměstnaná populace celkem.