O tématu


Kdo má být zapojen do podpory udržitelného pracovního života?

Klíčové je, aby se do spolupráce na vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro všechny zapojili všichni – zaměstnavatelé, manažeři i zaměstnanci.

Manažeři by měli zaměstnancům dovolit, aby upozorňovali na problémy, a vybízet je, aby přispívali k hledání řešení. Dobrý manažer inspiruje a motivuje zaměstnance, rozumí jejich silným a slabým stránkám a vybízí je k práci na dosažení společných cílů. Zásadní je povzbudivé prostředí s vysokou morálkou, v němž starší a mladší zaměstnanci v rámci podniku spolupracují a dobře spolu komunikují.

Zaměstnanci pomáhají identifikovat problémy a nacházet a zavádět řešení tím, že se zaměstnavateli a manažery sdílejí své znalosti o pracovišti. Konzultace se zaměstnanci, jimiž se vytváří ovzduší důvěry a respektu, jsou klíčové pro úspěšné řízení rizik.

Při řešení problémů spojených se stárnutím a rozmanitou pracovní silou je zvláště důležitá spolupráce mezi vedoucím pracovníky v oblasti lidských zdrojů a pracovníky odpovědnými za bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (BOZP). Politiky v oblasti lidských zdrojů, například rovnováha pracovního a soukromého života, pracovní doba, celoživotní učení a kariérní růst, mají na bezpečnost a ochranu zdraví velký dopad. Je proto zásadní, aby politiky v oblasti lidských zdrojů podporovaly řízení BOZP pro všechny věkové skupiny tak, že budou zohledňovat charakteristiky, potřeby a motivace všech zaměstnanců.