O tématu


Jak lze nebezpečné látky řídit?

K účinnému předcházení nemocem, úrazům a úmrtím způsobeným nebezpečnými látkami na pracovištích po celé Evropě je zapotřebí kultura prevence. Všechny zúčastněné subjekty si musí uvědomit, jaká existují rizika, a musí se zavázat k tomu, že tato rizika budou řídit a budou jim předcházet.

  • Zvyšování povědomí: je nejdůležitější. Všichni na pracovišti musí vědět, že existují nebezpečné látky, jaká rizika s sebou nesou a jak lze tato rizika snížit nebo odstranit.
  • Posouzení rizik: je prvním krokem vedoucím k prevenci. Měli by do něj být zapojeni zaměstnavatelé, vedoucí pracovníci i zaměstnanci. Rizika, která představují chemické látky, jsou často velmi složitá, a při jejich určování je zapotřebí vzít v úvahu mnoho faktorů. Posouzení rizik musí být také vždy aktuální – tak jako se mění pracovní prostředí, mění se i možné vystavení nebezpečným látkám.
  • Právní předpisystanoví zákonem uložené povinnosti zaměstnavatelů chránit zaměstnance před nebezpečnými látkami. Zaměstnavatelé by měli tyto právní předpisy dobře ovládat, stejně jako hierarchii preventivních opatření.
  • Praktické nástroje a pokynypomáhají podnikům kontrolovat nebezpečné látky z praktického hlediska. Řada těchto nástrojů a příkladů správné praxe je k dispozici na internetových stránkách kampaně Zdravé pracoviště.